Ενημέρωσε με!

Σας ενημερώνουμε πως δυστυχώς το προϊόν (UPRIGHT BIKE MATRIΧ) είναι ή εκτός αποθέματος ή ανεπαρκές απόθεμα για την παραγγελία. Παρακαλώ δώστε την διεύθυνση mail σας ώστε να ειδοποιηθείτε όταν υπάρξει επαρκές απόθεμα.

Ευχαριστούμε!

Πως χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας δίνετε:
Η Johnson Health Tech Hellas AE δια­­τη­­ρεί κρυ­­πτο­­γρα­­φη­­μένα όλα τα προ­­σω­­πικά δε­­δο­μ­ένα που πα­ρα­­λαμ­­βάνει και δεν θα τα παρα­­χω­­ρήσει ποτέ σε τρί­­τους χωρίς την συγκα­­τά­θεση σας. Σε περί­­πτωση που θέ­­λετε την δια­­γραφή των προ­σω­πι­κών σας δε­δο­­μένων πα­ρα­­καλώ επι­κοι­­νω­νή­­στε μαζί μας. Αν επι­­θυ­­μείτε να λαμ­­βά­­νετε την ηλε­κ­τρο­­νική μας ενη­­μέ­­ρωση, σας παρα­­κα­­λούμε να συμπλη­­ρώ­­σετε και την ει­­δική φόρ­μα που βρί­­σκεται στο κάτω μέρος της σελίδας.Copyright © 2014 Johnson Health Tech. Hellas Α.Ε. Mε Επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος.
Υλοποίηση υποδομών και σχεδιασμός ηλεκτρονικού καταστήματος: Primetech